Mae’r Tîm Gyrfaoedd a Syniadau yma i helpu i’ch cefnogi chi a’ch dysgwyr drwy gydol y flwyddyn.  Efallai eich bod yn gwybod y gallwch gyfeirio dysgwyr at y tîm at gyngor ac arweiniad gyrfaoedd a chymorth gyda sgiliau cyflogadwyedd, ond mae cymaint mwy y gall y tîm ei wneud i helpu; o gyflwyno amrywiaeth eang o weithdai yn y dosbarth, cynnal digwyddiadau pwrpasol, cysylltu â chyflogwyr ar gyfer lleoliad gwaith a briffiau byw i weithgareddau menter ac annog cyfranogiad mewn cystadlaethau sgiliau, rydyn ni’n croesawu’r cyfle i weithio gyda thiwtoriaid i sicrhau bod ein dysgwyr yn cael cyngor ac arweiniad rhagorol ar yrfaoedd, yn ogystal â phrofiadau perthnasol yn y byd gwaith.

Rydyn ni bob amser yn hapus i siarad â chi am yr ystod eang o gymorth, arweiniad ac adnoddau y gallwn eu darparu.

Gweithdai

Rydyn ni’n cynnig ystod eang o weithdai yn y dosbarth – o sesiynau i helpu i wneud cais i’r Brifysgol, i weithdai sgiliau cyflogadwyedd a menter allweddol. Cymerwch olwg ar ein cynnig a threfnu i ni ymweld â chi.

Ddim yn gweld beth sydd ei angen arnoch chi? Peidiwch â phoeni! Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n chwilio amdano a byddwn yn gwneud ein gorau i greu sesiwn sy’n diwallu anghenion eich dysgwyr.

Oes gennych chi ddysgwr sydd angen cefnogaeth? Anfonwch ef atom ni – Gall yr Hyfforddwyr Gyrfaoedd helpu dysgwyr gydag unrhyw beth sy’n gysylltiedig â chynlluniau gyrfa hirdymor neu lwybrau cynnydd.

E-bostiwch careers@cavc.ac.uk neu lenwi’r ffurflen cysylltu â ni i gyfeirio.

 

Mae’r gweithdai a’r sesiynau yn y categori hwn yn cefnogi dysgwyr sy’n symud ymlaen i’r brifysgol, fel arfer ein cyrsiau Lefel 3 BTEC, Safon Uwch, Gradd Sylfaen a Chyrsiau Mynediad.

Mae’r daith i’r brifysgol yn gallu bod yn un frawychus i’ch dysgwyr, ond peidiwch â phoeni – rydyn ni yma i’w cefnogi ar hyd y ffordd.

Dewis y brifysgol/cwrs cywir: Mae’r gweithdy hwn yn helpu dysgwyr i ddod o hyd i dechnegau i ddewis cwrs prifysgol addas ar eu cyfer, gan gynnwys pa ffactorau i’w hystyried

Cyflwyniad i AU:  Mae’r sesiwn hon yn gyflwyniad i addysg uwch, gan gynnwys cyfleoedd, dewisiadau a gofynion mynediad.

Sut i gofrestru ar gyfer UCAS: Gweithdy sy’n archwilio proses ymgeisio UCAS. Addas i ddysgwyr sy’n symud ymlaen i’r brifysgol

Cyfweliadau Prifysgol: Sesiwn ar gyfweliadau prifysgol, gan helpu dysgwyr i ddeall beth i’w ddisgwyl ac wedi paratoi.

Datganiadau Personol: Mae’r sesiwn hon yn ymdrin â datganiadau personol i’r Brifysgol – beth i’w gynnwys i’w gwneud yn effeithiol.

Prentisiaethau Gradd: Mae’r sesiwn hon yn cwmpasu prentisiaethau gradd fel llwybr cynnydd

Llwybrau Cynnydd: Mae’r sesiwn hon yn cwmpasu llwybrau cynnydd sydd wedi’u teilwra i’ch diwydiant dosbarth a chwrs

Archwilio Dewisiadau Gyrfa a Gosod Nodau: Bydd dysgwyr yn y gweithdy yn dysgu technegau i archwilio eu dewisiadau gyrfa yn effeithiol ac yn gosod nodau gyrfa cyraeddadwy.

 

Mae’r gweithdai hyn i gyd yn ymwneud â chyflogaeth a sgiliau cyflogadwyedd. Byddant yn helpu eich dysgwyr a allai fod yn chwilio am waith rhan-amser ochr yn ochr â’u hastudiaethau i gyflawni eu nodau ac yn helpu’r rhai sydd eisiau dod o hyd i waith ar ôl eu cwrs ac yn teimlo’n barod i gymryd eu camau cyntaf pan ddaw’r amser.

CVs a Llythyrau Eglurhaol: Gweithdy i gael dysgwyr i ddechrau ar eu CVs a’u llythyrau eglurhaol. Gellir teilwra’r gweithdy hwn i gyd-fynd â diwydiannau penodol.

Chwilio am Swyddi / ceisiadau: Mae’r gweithdy hwn yn ymdrin â sut i chwilio’n effeithiol am swyddi a llenwi ffurflenni cais i safon uchel.

Ffurflenni Cais: Golwg fanwl ar ffurflenni cais am swydd gan gynnwys yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt a pham.

Dosbarth Meistr LinkedIn: Dosbarth meistr ar LinkedIn – addas ar gyfer dysgwyr sy’n mynd i feysydd gwaith corfforaethol a gweinyddol.

Rhagori mewn cyfweliad: Mae’r sesiwn hon yn ymdrin â chyfweliadau swydd a sut i’w cwblhau’n llwyddiannus.

Paratoi ar gyfer gwaith: Gweithdy ar baratoi ar gyfer eich swydd gyntaf – perffaith ar gyfer dysgwyr a allai fod yn dechrau yn y byd gwaith.

Prentisiaethau: Gweithdy ar bopeth am brentisiaethau, dadansoddi beth ydyn nhw, y manteision a sut i ymgeisio.

Gwirfoddoli:  Mae’r sesiwn hon yn ymdrin â gwirfoddoli fel llwybr i gyflogaeth, gan ganolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy a dod o hyd i gyfleoedd.

Cyfathrebu Proffesiynol: Sesiwn ar gyfathrebu proffesiynol yn y gweithle. Gellir ei deilwra i unrhyw ddiwydiant a’i integreiddio i gynnwys menter yn ôl yr angen.

 

 

Mae’r gweithdai a’r sesiynau hyn yn cefnogi sgiliau entrepreneuraidd. Gellir teilwra unrhyw un o’r sesiynau ar gyfer diwydiant neu lefel a’u cynnwys mewn prosiectau menter presennol. Eu nod yw ymgysylltu, grymuso ac arfogi’r entrepreneuriaid a’r bobl greadigol yn eich ystafell ddosbarth gyda sgiliau gwirioneddol, diriaethol.

Cyflwyniad i Entrepreneuriaeth: Bydd dysgwyr yn dysgu beth yw menter ac yn gallu gweld beth sy’n gwneud menter lwyddiannus.

Creu Syniadau: Bydd dysgwyr yn dysgu sut mae busnesau’n cynnig syniadau ac yn defnyddio’r technegau hyn er mwyn datrys problemau bywyd go iawn.

Ymchwil i Gwsmeriaid: Bydd dysgwyr yn dysgu sut mae busnesau’n ymchwilio i’w marchnadoedd targed a byddant yn cwblhau proffil cwsmeriaid.

Hanfodion Cynllun Busnes: Bydd dysgwyr yn archwilio cynllun busnes i ddysgu pam eu bod yn bwysig, pa wybodaeth sydd angen ei chynnwys, a sut i wneud un effeithiol.

Dechrau siop Etsy: Archwiliad manwl o sut i ddechrau siop Etsy.

Gwefannau effeithiol: Bydd dysgwyr yn ymchwilio i’r hyn sy’n gwneud gwefan effeithiol i’w diwydiant

Llunio gwefan: Bydd dysgwyr yn llunio gwefan portffolio o ddim gan ddefnyddio WIX.

Marchnata digidol: Sesiwn ddwys yn canolbwyntio ar farchnata digidol sy’n benodol i’r diwydiant, fel gwefannau, cyfryngau cymdeithasol, a thechnegau marchnata ar-lein eraill.

Creu syniadau: Bydd dysgwyr yn dysgu sut mae busnesau’n cynnig syniadau, ac yn defnyddio’r technegau hyn i ddatrys problemau go iawn. Gellir cyflwyno’r sesiwn hon naill ai mewn 1 awr neu 2 awr.

Dechrau busnes yn y DU: Wedi’i deilwra i ddysgwyr ESOL (lefel 1 a 2). Mae’r sesiwn hon yn eich tywys drwy’r camau sydd eu hangen i ddechrau busnes yn y DU a allai fod yn wahanol i wledydd eraill.

Cyflwyno’n hyderus:  Bydd dysgwyr yn dadansoddi enghreifftiau go iawn o syniadau busnes er mwyn nodi beth sy’n gwneud un da. Yna, byddan nhw’n meddwl am eu syniad eu hunain mewn tasg gyflym.

Eich swydd llawrydd gyntaf: Sesiwn yn cwmpasu beth i’w wneud pan fyddwch chi’n cael eich swydd llawrydd gyntaf. Mae’r gweithdy hwn yn ymdrin â chontractau, trafod, ac anfonebu er mwyn cael eich talu mewn pryd.

Pigion llwyddiannus: Bydd dysgwyr yn nodi beth yw bwriad eu pigion, yn dysgu beth sy’n gwneud pigion effeithiol, ac yn dysgu sut i lunio casgliad o’u gwaith.

Portffolios llwyddiannus: Bydd dysgwyr yn nodi beth yw bwriad eu portffolios, yn dysgu beth sy’n gwneud portffolio yn llwyddiannus, ac yn ymarfer llunio casgliad o’u gwaith gan ddefnyddio enghreifftiau go iawn.

Anfonebau: Bydd dysgwyr yn dysgu sut i wneud, anfon, a mynd ar drywydd anfoneb, gan ddefnyddio enghreifftiau bywyd go iawn fel ymarfer.

Creu brand personol: Sesiwn sy’n canolbwyntio ar hunaniaeth greadigol a rhwydweithio, o frandio personol i sut i ysgrifennu tudalen ‘amdana i’.

Cyllid ac ariannu: Archwiliad manwl o gyllid busnes o fewn diwydiant penodol. Byddwn yn defnyddio arbenigwr ariannol o Syniadau Mawr Cymru ar gyfer y sesiwn hon, felly mae angen 3 wythnos o rybudd i archebu.

Digwyddiadau ac ymweliadau

Rydyn ni mor hapus i allu cynnig digwyddiadau, ymweliadau a gweithgareddau wyneb yn wyneb eto. Rydyn ni’n awyddus iawn i weithio gydag adrannau i drefnu cyflogadwyedd gwerthfawr a phrofiadau gyrfa i’ch myfyrwyr; gallai hyn fod yn ffair gyrfaoedd penodol i’r diwydiant, digwyddiad rhwydweithio neu siaradwyr ysbrydoledig.

Eleni rydyn ni eisoes wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau sydd wedi bod yn brysur – o’r Ffair Gyrfaoedd mwy yn ystod wythnos Gyrfaoedd Cenedlaethol i ddigwyddiadau lletygarwch penodol, Awyrofod, Chwaraeon a Gwallt a Harddwch.

Byddem wrth ein boddau’n siarad â chi am ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch myfyrwyr. Cysylltwch â thîm Aspire yn aspire@cavc.ac.uk

 

“Roeddwn i eisiau dweud diolch enfawr ar fy rhan innau a phawb yn ICAT am ddigwyddiad gyrfaoedd awyrofod anhygoel heddiw.  O’r clinigau CV a llythyrau atodol cyn ac ar ôl y Nadolig i osod byrddau, bwâu balŵn, bagiau nwyddau a phopeth yn y canol.

Mae eich tîm wedi bod yn gefnogaeth enfawr yn y digwyddiad heddiw ac roeddwn i eisiau diolch yn ddiffuant i chi i gyd. Nid yw eich adran yn cael digon o sylw am y gwaith mae’n ei wneud ond ar ran pawb yn ICAT rydyn ni’n meddwl eich bod chi i gyd yn wych.”

 

Christopher Pilcher

Tiwtor Peirianneg Awyrofod

Diolch o galon am drefnu’r fath digwyddiad gyrfa addysgol, calonogol a gwerth chweil.

” Fe wnaeth y myfyrwyr a minnau fwynhau’r siaradwyr unigol yn fawr iawn. Roedden nhw’n gyfredol, yn onest ac yn siarad gydag angerdd, gan roi cipolwg ar eu taith bersonol a’u hymrwymiad i lwyddo yn eu gyrfa o ddewis.  Fe wnaeth y dysgwyr hefyd fwynhau’r ymarfer rhyngweithiol gyda’r gwallt a’r offer trydanol.  Fe wnaethant ymateb i’r her o fynd ar y llwyfan a chymryd rhan.  Bu’r myfyrwyr hefyd yn siarad gyda’r Siaradwyr tua diwedd y digwyddiad, fe wnaethant gyfnewid tudalennau Instagram, sôn am brofiad gwaith a chael cysylltiadau amhrisiadwy ar gyfer y dyfodol.

 Dim ond 17 oed yw’r rhan fwyaf o’m myfyrwyr, roeddent yn gadael y digwyddiad yn teimlo’n falch eu bod wedi dod o hyd i’r hyder i ryngweithio a chysylltu mewn ffordd broffesiynol. Diolch eto am ddigwyddiad ysbrydoledig i fagu hyder.”

 

Louise Judd

Darlithydd Trin Gwallt

“Mae Shannon wedi cynnig cefnogaeth anhygoel i fy ngrŵp i. Fe gynhaliodd Gymhorthfa CV gyda nhw ac yna llunio swydd ddisgrifiad er mwyn iddyn nhw allu ymgeisio am swydd gyda hi ac yna cael eu cyfweld. Mae hi wedi rhoi adborth adeiladol ardderchog ar eu CVs, llythyrau cais a chyfweliadau ar y diwrnod. Bydd hyn wir yn eu helpu i wella eu sgiliau a’u profiad ar gyfer eu huned Recriwtio a Dewis.

Lisa Poulton

Darlithydd, Busnes a TG

“Fe gafodd y gweithdy ei gyflwyno ar lefel briodol i ddysgwyr. Addysgiadol iawn a defnyddiol ar gyfer Cymhwyster Cyflogadwyedd Sgiliau Hanfodol Cymru

 

Leah Olds

darlithydd ILS

 

Diolch i chi am arwain y Digwyddiad Ymwybyddiaeth o Hiliaeth heddiw; mae eich gwaith cynllunio a’ch proffesiynoldeb yn gwbl glir ac rydyn ni wedi cael cymaint o sylwadau cadarnhaol am y digwyddiad, i gyd yn sgil eich gwaith cynllunio manwl.

Terri Vaughan Taylor

Pennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr